Ban hành quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thi Tam Kỳ


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ

 
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 23/11/2015về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tam Kỳ;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 397/TTr-SXD ngày 23/11/2015,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, UBND thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các Quyết định của UBND thành phố, UBND tỉnh có nội dung trái với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX, TH, THCB.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký) 
 
 
 
Đinh Văn Thu

 

Nghị định 32/2015/NĐ-CP

 có một số quy định đáng chú ý như:

- Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/05/2015 và thay thế Nghị định 112/2009/NĐ-CP.
 
 Download:files/32_2015_ND-CP_269169.doc

Thông tư 02/2014/TT-BXD

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BXD trong đó hướng dẫn xác định giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được duyệt, sai quy hoạch hoặc sai thiết kế đô thị được duyệt, có hiệu lực thi hành từ 2.4.2014.

Từ ngày 2-4, một số hành vi xây dựng không phép, sai phép sẽ được tồn tại, không phải phá dỡ phần vi phạm sau khi đã nộp phạt bổ sung. Cụ thể, tổ chức có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp nếu không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng.

Tổ chức vi phạm còn có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng, sai thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư, hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng. ... Biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp chỉ được áp dụng trong trường hợp khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì hành vi này đã kết thúc, công trình xây dựng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thông tư 02/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 121/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 2-4 quy định.

Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ

TẢI TẠI ĐÂY

Quyet dinh 01/2014/QD-UBND ngay10/01/2014 ve cap phep tam

Tải tại đây: