Ban hành quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thi Tam Kỳ


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ

 
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 23/11/2015về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tam Kỳ;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 397/TTr-SXD ngày 23/11/2015,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, UBND thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các Quyết định của UBND thành phố, UBND tỉnh có nội dung trái với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX, TH, THCB.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký) 
 
 
 
Đinh Văn Thu