Công bố quy hoạch mạng lưới nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

download:
Thuyết minh
Bản vẽ
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!48071&authkey=!AKIF2Xn6swKqGBI&ithint=file%2cdoc
 
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!48073&authkey=!AOsdkJ1fG2NIqBA&ithint=file%2cdwg

https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!48077&authkey=!AAPFj5WSoq1P9UE&v=3&ithint=photo%2cjpg
Quyết định
https://onedrive.live.com/redir?resid=2AEE1ED9E947FDF1!48081&authkey=!AIrJunNIXrNPiVc&ithint=file%2cpdf